Etablering af adressekopiregister

DAWA udstiller adresser, adgangsadresse, vejstykker, postnumre og ejerlav i et format, som er velegnet til etablering og vedligehold af en lokal kopi af Danmarks adresser.

I DAWA tilknyttes alle ændringer af adresser et unikt, fortløbende sekvensnummer. Et sekvensnummer svarer dermed til en unik hændelse (oprettelse, ændring eller nedlæggelse) på et objekt.

Når et klientsystem skal vedligeholde et kopiregister anvendes sekvensnummeret til at holde styr på hvilke adresseændringer klientsystemet har udført i den lokale kopi og hvilke ændringer klientsystemet mangler at udføre.

API'erne til replikering udstiller normaliserede adresser. Hvis kopien gemmes i en SQL database vil det være hensigtsmæssigt at have én tabel til hver type.

Udtræk leveres i JSON eller i det kompakte CSV-format (se dataformater). Hændelserne leveres i JSON format.

Fremgangsmåden for etablering af lokalt kopiregister er som følgende:

For efterfølgende at kunnd indlæse opdateringer skal sekvensnummeret for udtrækket også gemmes i databasen.

Fremgangsmåden for vedligeholdelse af lokalt kopiregister er som følgende:

DAWA garanterer ikke referentiel integritet. F.eks. er det muligt at der kan være oprettet adresser med en vejkode og kommunekode, som endnu ikke refererer til et vejstykke. Klientsystemet bør håndtere dette.

Hændelser udstilles i nær realtid. Kildesystemet der ligger til grund for hændelserne er BBR. Klientsystemer skal være opmærksom på, at adressers postnumre og supplerende bynavne p.t. kun opdateres en gang i døgnet.

Hvis man ønsker at vedligeholde en lokal kopi af en delmængde af adresserne (f.eks. en kommune) skal man være opmærksom på, at det er noget mere kompliceret at vedligeholde en lokal kopi, da det i princippet er muligt for en adresse at flytte fra en kommune til en anden. Hvis der anvendes en SQL-database kan det overvejes at replikere alle adresserne og anvende et View, som evt. kan være et Materialized View.

Udtræk leveres i JSON- eller CSV-format (se dataformater). Feltnavne og indhold er det samme som feltnavne for hændelserne dokumenteret nedenfor.

En list af datakilder og beskrives af deres feltnavne, kan også findes i JSON format på /replikeringdok/schema.json.

Hændelser leveres i JSON, og et hændelsesobjekt har følgende felter:

  • operation: Har værdien 'insert', 'update' eller 'delete', alt efter om objektet er oprettet, opdateret eller slettet.
  • tidspunkt: Hvornår hændelsen blev indlæst i DAWA. Helt præcist, det tidspunkt hvor transaktionen startede.
  • sekvensnummer: Hændelsens unikke sekvensnummer. Heltal. Sekvensnumre tildeles hændelser sekventielt i den rækkefølge som hændelserne indlæses i.
  • data: Objektets attributter. Feltnavnene stemmer overens med udtræksformatet.

Postnummerhændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/postnumre/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
nrPostnummer. 4 cifre.

Eksempler

Find alle postnummerhændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/postnumre/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle hændelser for postnummeret 8000

http://dawa.aws.dk/replikering/postnumre/haendelser?nr=8000

Hændelsesformat for postnumre

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
nrstringnejUnik identifikation af det postnummeret. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
navnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
stormodtagerbooleannejHvorvidt postnummeret er en særlig type, der er tilknyttet en organisation der modtager en større mængde post.

Vejstykkehændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/vejstykker/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kodevejkode. 4 cifre.

Eksempler

Find alle vejstykkehændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/vejstykker/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle hændelser for vejstykket med kommunekode 0840 og vejkode 1183

http://dawa.aws.dk/replikering/vejstykker/haendelser?kommunekode=0840&kode=1183

Hændelsesformat for vejstykker

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
oprettetstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Oprettelsestidspunktet for vejstykket som registreret i BBR
ændretstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Tidspunkt for seneste ændring af vejstykket, som registreret i BBR
navnstringjaVejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.

Adgangsadressehændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
idAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Eksempler

Find alle adgangsadressehændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle adgangsadressehændelser for adgangsadressen med id 038edf0e-001b-4d9d-a1c7-b71cb354680f

http://dawa.aws.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser?id=038edf0e-001b-4d9d-a1c7-b71cb354680f

Hændelsesformat for adgangsadresser

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
idstringnejUniversel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
statusintegernejAdgangsadressens status. 1 indikerer en gældende adresse, 3 indikerer en foreløbig adresse.
oprettetstringjaDato og tid for adgangsadressens oprettelse, som registreret i BBR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringjaDato og tid hvor der sidst er ændret i adgangsadressen, som registreret i BBR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsesdatostringjaAdgangsadressens ikrafttrædelsesdato
kommunekodestringjaKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringjaIdentifikation af vejstykket, adgangsadressen befinder sig på. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
husnrstringjaHusnummer der identificerer den pågældende adresse i forhold til andre adresser med samme vejnavn. Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B".
supplerendebynavnstringjaEt supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn, der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.
postnrstringjaPostnummeret som adressen er beliggende i.
ejerlavkodeintegerjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Benyt "jordstykke" i stedet. Angiver ejerlavkoden registreret i BBR. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
matrikelnrstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Benyt "jordstykke" i stedet. Angiver matrikelnummeret for jordstykket, som det var registreret i BBR. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”.
esrejendomsnrstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som det matrikelnummer som adressen ligger på, er en del af. Stammer fra BBR. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”.
etrs89koordinat_østnumberjaAdgangspunktets østlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
etrs89koordinat_nordnumberjaAdgangspunktets nordlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
nøjagtighedstringnejKode der angiver nøjagtigheden for adressepunktet. Et tegn. ”A” betyder at adressepunktet er absolut placeret på et detaljeret grundkort, typisk med en nøjagtighed bedre end +/- 2 meter. ”B” betyder at adressepunktet er beregnet – typisk på basis af matrikelkortet, således at adressen ligger midt på det pågældende matrikelnummer. I så fald kan nøjagtigheden være ringere en end +/- 100 meter afhængig af forholdene. ”U” betyder intet adressepunkt.
kildeintegerjaKode der angiver kilden til adressepunktet. Et tegn. ”1” = oprettet maskinelt fra teknisk kort; ”2” = Oprettet maskinelt fra af matrikelnummer tyngdepunkt; ”3” = Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen; ”4” = Eksternt indberettet af kommunes kortkontor o.l. ”5” = Oprettet af teknisk forvaltning."
husnummerkildeintegerjaKode der angiver kilden til husnummeret. Et tal bestående af et ciffer.
tekniskstandardstringjaKode der angiver den specifikation adressepunktet skal opfylde. 2 tegn. ”TD” = 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret; ”TK” = Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej; ”TN” Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning; ”UF” = Uspecificeret/foreløbig: ikke nødvendigvis placeret i bygning."
tekstretningnumberjaAngiver en evt. retningsvinkel for adressen i ”gon” dvs. hvor hele cirklen er 400 gon og 200 er vandret. Værdier 0.00-400.00: Eksempel: ”128.34”.
adressepunktændringsdatostringjaDato for sidste ændring i adressepunktet, som registreret af BBR. Eksempel: ”1998-11-17T00:00:00”
esdhreferencestringjaNøgle i ESDH system.
journalnummerstringjaJournalnummer.
højdenumberjaHøjden (koten) er beregnet efter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) fra middelvandstanden i havene ved Danmarks kyster til terrænniveau. Angivet i meter.
adgangspunktidstringjaAdgangspunktets unikke ID

Adressehændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/adresser/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
idAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Eksempler

Find alle adressehændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/adresser/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle adressehændelser for adressen med id 0a3f50aa-db61-32b8-e044-0003ba298018

http://dawa.aws.dk/replikering/adresser/haendelser?id=0a3f50aa-db61-32b8-e044-0003ba298018

Hændelsesformat for adresser

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
idstringnejUniversel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
statusintegernejAdressens status. 1 indikerer en gældende adresse, 3 indikerer en foreløbig adresse.
oprettetstringjaDato og tid for adressens oprettelse, som registreret hos BBR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringjaDato og tid hvor der sidst er ændret i adgangsadressen, som registreret hos BBR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsesdatostringjaAdressens ikrafttrædelsesdato.
adgangsadresseidstringnejIdentifier for adressens adgangsadresse. UUID.
etagestringjaEtagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, k2 op til k9.
dørstringjaDørbetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 9999, små og store bogstaver samt tegnene / og -.
kildeintegerjaKode der angiver kilden til adressen. Tal bestående af et ciffer.
esdhreferencestringjaNøgle i ESDH system.
journalnummerstringjaJournalnummer.

Ejerlavhændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
kodeEjerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Eksempler

Find alle ejerlavhændelser med sekvensnummer større eller lig 990 og sekvensnummer mindre eller lig 1000

http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser?sekvensnummerfra=990&sekvensnummertil=1000

Find alle ejerlavhændelser for ejerlav med kode 20551

http://dawa.aws.dk/replikering/ejerlav/haendelser?kode=20551

Hændelsesformat for ejerlav

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
kodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringjaDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Vejstykkepostnummerrelationer

GET http://dawa.aws.dk/replikering/vejstykkepostnummerrelationer/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
kommunekodeKommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
vejkodevejkode. 4 cifre.
postnrPostnummer. 4 cifre.

Hændelsesformat for vejstykkepostnummerrelationer

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringnejVejkoden. 4 cifre.
postnrstringnejPostnummeret. 4 cifre.

Adressetilknytninger

Adgangsadresser er tilknyttet administrative inddelinger, så som sogn, region, retskreds, politikreds m.v. På replikerings-API'et er disse tilknytninger ikke en del af adgangsadressen - de udstilles separat. Bemærk, at disse tilknytninger alle er beregnet ud fra adressens og den administrative inddelings geografi. Hvis adressens adgangspunkt eller inddelingens geografi ikke er korrekt vil det resultere i en forkert tilknytning.

Regionstilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede region. Bemærk,at tilknytningerne er beregnet ud fra adgangspunktets koordinater, der kan være manglende eller forkert. Det er derfor bedre at benytte adressens kommunekode til at finde den tilknyttede kommune, og så anvende regionskoden for kommunen.

Regionstilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/regionstilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Regionstilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/regionstilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for regionstilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
regionskodestringnejRegionskode. 4 cifre.

Kommunetilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede kommune, som den beregnes ud fra adgangspunktets koordinater og kommunens geografi. Advarsel: I langt de fleste tilfælde er det bedre at benytte adressens kommunekode i stedet, da denne altid er korrekt også selvom adressen har et forkert adgangspunkt.

Kommunetilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/kommunetilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Kommunetilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/kommunetilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for kommunetilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
kommunekodestringnejKommunekode. 4 cifre.

Postnummertilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede postnummer, som den beregnes ud fra adgangspunktet og postnummerets geografi. Advarsel: I langt de fleste tilfælde er det bedre at benytte adressens postnummer i stedet, da denne altid er korrekt også selvom adressen har et forkert adgangspunkt.

Postnummertilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/postnummertilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Postnummertilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/postnummertilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for postnummertilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
postnummerstringnejPostnummer. 4 cifre.

Sognetilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede sogne, som den beregnes ud fra adgangspunktet og sognets geografi.

Sognetilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/sognetilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Sognetilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/sognetilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for sognetilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
sognekodestringnejSognekode. 4 Cifre.

Retskredstilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede retskredse, som den beregnes ud fra adgangspunktet og retskredsens geografi.

Retskredstilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/retskredstilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Retskredstilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/retskredstilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for retskredstilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
retskredskodestringnejRetskredskode. 4 cifre.

Politikredstilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede politikredse, som den beregnes ud fra adgangspunktet og politikredsens geografi.

Politikredstilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/politikredstilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Politikredstilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/politikredstilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for politikredstilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
politikredskodestringnejPolitikredskode. 4 cifre.

Opstillingskredstilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede opstillingskredse, som den beregnes ud fra adgangspunktet og opstillingskredsens geografi.

Opstillingskredstilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/opstillingskredstilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Opstillingskredstilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/opstillingskredstilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for opstillingskredstilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
opstillingskredskodestringnejOpstillingskredskode. 4 cifre.

Valglandsdelstilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede valglandsdele, som den beregnes ud fra adgangspunktet og valglandsdelens geografi.

Valglandsdelstilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/valglandsdelstilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Valglandsdelstilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/valglandsdelstilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for valglandsdelstilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
valglandsdelsbogstavstringnejValgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.

Zonetilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede zonestatus, som den beregnes ud fra adgangspunktet og zonekortet.

Zonetilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/zonetilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Zonetilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/zonetilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for zonetilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
zonestringnej"Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone".

Jordstykketilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede jordstykke, som den beregnes ud fra adgangspunktet og jordstykkets geometri.

Jordstykketilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/jordstykketilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Jordstykketilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/jordstykketilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
adgangsadresseidAdgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Hændelsesformat for jordstykketilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
ejerlavkodeintegernejLandsejerlavkode for det ejerlav, som jordstykket tilhører
matrikelnrstringnejMatrikelnummeret for jordstykket. Udgør sammen med ejerlavkoden en unik nøgle for jordstykket.

Stednavntilknytninger

Her udstilles adgangsadressernes tilknyttede stednavne, som den beregnes ud fra adgangspunktet og stednavnets geometri. Adgangsadresserne er altså tilknyttet de stednavne, hvor adgangsadressen ligger indenfor stednavnets geometri.

Stednavntilknytninger - udtræk

GET http://dawa.aws.dk/replikering/stednavntilknytninger

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerAngiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Stednavntilknytninger - hændelser

GET http://dawa.aws.dk/replikering/stednavntilknytninger/haendelser

Parametre

NavnBeskrivelse
sekvensnummerfraHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertilHeltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfraReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttilReturnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
stednavn_idStednavnets ID
adgangsadresse_idAdgangsadressens ID

Hændelsesformat for stednavntilknytninger
NavnTypeOptioneltBeskrivelse
sekvensnummerintegernejUnikt sekvensnummer for hændelsen.
tidspunktstringnejTidspunktet hvor hændelsen blev indlæst af DAWA.
operationstringnejHvilken type operation hændelsen vedrører: indsættelse, opdatering eller sletning.
dataobjectnej
stednavn_idstringnejstednavnets ID
adgangsadresse_idstringnejadgangsadressens ID