BBR bygninger

BBR bygning søgning

Find bygninger fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/bygninger

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
husnummer_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for husnummer_id (Flerværdisøgning mulig).
jordstykke_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for jordstykke_id (Flerværdisøgning mulig).
ejerlejlighed_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for ejerlejlighed_id (Flerværdisøgning mulig).
grund_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for grund_id (Flerværdisøgning mulig).
anvendelseskodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for anvendelseskode (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind bygninger, hvor koordinatet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de bygninger, hvor koordinatet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find bygninger med anvendelseskode 150 (Kollegium)

https://dawa.aws.dk/bbr/bygninger?anvendelseskode=150

BBR bygning enkeltopslag

Modtag BBR bygning.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/bygninger/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR bygning

API'et returnerer følgende data for BBR bygning

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
jordstykkeobjectja
husnummerobjectja
ejerlejlighedobjectja
grundobjectja
byg007BygningsnummerintegerjaAngiver bygningens nummer indenfor vurderingsejendommen
byg021BygningensAnvendelsestringjaAngiver bygningens hovedanvendelse For mulige værdier, se kodelisten.
byg024AntalLejlighederMedKøkkenintegerjaAntal lejligheder med køkken i bygning
byg025AntalLejlighederUdenKøkkenintegerjaAntal lejligheder uden køkken i bygning.
byg026OpførelsesårintegerjaAngiver bygningens opførselsår.
byg027OmTilbygningsårintegerjaAngiver bygningens seneste om- eller tilbygningsår.
byg029DatoForMidlertidigOpførtBygningstringjaAngiver udløbsdato for midlertidig opført bygning.
byg030VandforsyningstringjaAngiver bygningens vandforsyning. For mulige værdier, se kodelisten.
byg031AfløbsforholdstringjaAngiver bygningens afløbsforhold. For mulige værdier, se kodelisten.
byg032YdervæggensMaterialestringjaAngiver bygningens ydervægsmateriale. For mulige værdier, se kodelisten.
byg033TagdækningsmaterialestringjaAngiver bygningens tagdækningsmateriale. For mulige værdier, se kodelisten.
byg034SupplerendeYdervæggensMaterialestringjaAngiver bygningens supplerende ydervægsmateriale. For mulige værdier, se kodelisten.
byg035SupplerendeTagdækningsMaterialestringjaAngiver bygningens supplerende tagdækningsmateriale. For mulige værdier, se kodelisten.
byg036AsbestholdigtMaterialestringjaAngivelse af om der er konstateret asbestholdigt materiale i ydervæg eller tagdækning. For mulige værdier, se kodelisten.
byg037KildeTilBygningensMaterialerstringjaAngiver kilde til bygningens materialer. For mulige værdier, se kodelisten.
byg038SamletBygningsarealintegerjaAngiver bygningens samlede areal.
byg039BygningensSamledeBoligArealintegerjaAngiver bygningens samlede boligareal.
byg040BygningensSamledeErhvervsArealintegerjaAngiver bygningens samlede erhvervsareal.
byg041BebyggetArealintegerjaAngiver bygningens bebyggede areal.
byg042ArealIndbyggetGarageintegerjaAngiver areal af indbygget garage.
byg043ArealIndbyggetCarportintegerjaAngiver areal af indbygget carport.
byg044ArealIndbyggetUdhusintegerjaAngiver areal af indbygget udhus.
byg045ArealIndbyggetUdestueEllerLignintegerjaAngiver areal af indbygget udstue.
byg046SamletArealAfLukkedeOverdækningerPåBygningenintegerjaAngiver areal af lukkede overdækninger på hele bygningen.
byg047ArealAfAffaldsrumITerrænniveauintegerjaAngiver areal af samtlige affaldsrum i terrænniveau.
byg048AndetArealintegerjaAngiver andet areal i bygning.
byg049ArealAfOverdækketArealintegerjaAngiver arealet af overdækket areal på bygning.
byg050ArealÅbneOverdækningerPåBygningenSamletintegerjaAngiver det samlede areal af åbne overdækninger på bygningen.
byg051AdgangsarealintegerjaAngiver det samlede adgangsareal på bygning.
byg052BeregningsprincipCarportArealstringjaAngiver beregningsprincip for areal af carport. For mulige værdier, se kodelisten.
byg053BygningsarealerKildestringjaAngiver kilde til oplysninger om bygningens arealer. For mulige værdier, se kodelisten.
byg054AntalEtagerintegerjaAngiver antal etager i bygningen.
byg055AfvigendeEtagerstringjaAngiver om bygningen indeholder afvigende etager. For mulige værdier, se kodelisten.
byg056VarmeinstallationstringjaAngiver bygningens primære varmeinstallation. For mulige værdier, se kodelisten.
byg057OpvarmningsmiddelstringjaAngiver bygningens primære opvarmingsmiddel. For mulige værdier, se kodelisten.
byg058SupplerendeVarmestringjaAngiver supplerende varmeinstallation i bygningen. For mulige værdier, se kodelisten.
byg069SikringsrumpladserintegerjaAngiver antallet at sikringsrumpladser i bygningen.
byg070FredningstringjaAngiver om bygningen er fredet. For mulige værdier, se kodelisten.
byg071BevaringsværdighedReferencestringjaLinker til Kulturstyrelsens registrering i FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger).
byg094RevisionsdatostringjaAngiver revisionsdato for seneste ændring af geometrioplysninger.
byg111StormrådetsOversvømmelsesSelvrisikostringjaAngiver selvrisiko ved stormskade. For mulige værdier, se kodelisten.
byg112DatoForRegistreringFraStormrådetstringjaAngiver ajourføringsdato for registrering fra Stormrådet.
byg113ByggeskadeforsikringsselskabstringjaAngiver navnet på byggeskadeforsikringsselskab For mulige værdier, se kodelisten.
byg114DatoForByggeskadeforsikringstringjaAngiver ikræfttrædelsesdato for byggeskadeforsikring.
byg119UdledningstilladelsestringjaAngiver status for udledningstilladelse på bygningen. For mulige værdier, se kodelisten.
byg121OmfattetAfByggeskadeforsikringstringjaAngiver om bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. For mulige værdier, se kodelisten.
byg122GyldighedsdatostringjaAngiver gyldighedsdato i forbindelse med vurdering.
byg123MedlemskabAfSpildevandsforsyningstringjaAngiver om der for bygningen er indgået kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskab. For mulige værdier, se kodelisten.
byg124PåbudVedrSpildevandsafledningstringjaAngiver om der er givet påbud vedr. spildevandsafledning på bygningen. For mulige værdier, se kodelisten.
byg125FristVedrSpildevandsafledningstringjaAngiver dato for frist for evt. påbud vedr. spildevandsafledning på bygningen.
byg126TilladelseTilUdtrædenstringjaAngiver tilladelse til udtræden af det offentlige kloakfællesskab. For mulige værdier, se kodelisten.
byg127DatoForTilladelseTilUdtrædenstringjaAngiver dato for tilladelse til udtræden af det offentlige kloakfællesskab.
byg128TilladelseTilAlternativBortskaffelseEllerAfledningstringjaAngiver tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af spildevand. For mulige værdier, se kodelisten.
byg129DatoForTilladelseTilAlternativBortskaffelseEllerAfledningstringjaDato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af spildevand.
byg130ArealAfUdvendigEfterisoleringintegerjaAngiver areal af udvendig efterisolering.
byg131DispensationFritagelseIftKollektivVarmeforsyningstringjaAngiver om der er givet dispensation eller fritagelse ift kollektiv varmeforsyning. For mulige værdier, se kodelisten.
byg132DatoForDispensationFritagelseIftKollektivVarmeforsyningstringjaAngiver dato for dispensation eller fritagelse ift kollektiv varmeforsyning.
byg133KildeTilKoordinatsætstringjaKodeliste der angiver kilden til geometrioplysninger. For mulige værdier, se kodelisten.
byg134KvalitetAfKoordinatsætstringjaKodeliste der angiver kvaliteten af geometrioplysninger. For mulige værdier, se kodelisten.
byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsætstringjaAngiver om det fysiske objekt koordinatsættet referer til ligger under eller over jorden. For mulige værdier, se kodelisten.
byg136PlaceringPåSøterritoriestringjaAngiver om objekt ligger på søterritorie. For mulige værdier, se kodelisten.
byg137BanedanmarkBygværksnummerstringjaAngiver Banedanmarks BGV-nummer og bygværksnummer
byg140ServitutForUdlejningsEjendomDatostringja
byg150GulvbelægningstringjaListe med koder vedrørende gulvbelægning For mulige værdier, se kodelisten.
byg151Frihøjdenumberja
byg152ÅbenLukketKonstruktionstringjaListe med koder vedrørende om en kontruktion er lukket eller åben For mulige værdier, se kodelisten.
byg153KonstruktionsforholdstringjaListe med koder vedrørende konstruktionsforhold For mulige værdier, se kodelisten.
byg302TilflytterkommuneintegerjaAngiver den kommune bygningen flyttes til.
byg403ØvrigeBemærkningerFraStormrådetstringjaAngiver øvrige bemærkninger fra stormrådet.
byg404KoordinatobjectjaAngiver bygningens geografiske reprsentation i form af et punkt.
byg500NotatlinjerstringjaBeskrivende tekstnotat om særlige forhold for dette BBR-element
hrefstringnejURL til objektet