BBR tekniskeanlæg

BBR tekniskanlæg søgning

Find tekniske anlæg fra BBR.

GET https://dawa.aws.dk/bbr/tekniskeanlaeg

Parametre

NavnBeskrivelse
idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for id (Flerværdisøgning mulig).
statusReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for status (Flerværdisøgning mulig).
kommunekodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for kommunekode (Flerværdisøgning mulig).
jordstykke_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for jordstykke_id (Flerværdisøgning mulig).
husnummer_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for husnummer_id (Flerværdisøgning mulig).
enhed_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for enhed_id (Flerværdisøgning mulig).
ejerlejlighed_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for ejerlejlighed_id (Flerværdisøgning mulig).
bygningPåFremmedGrund_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bygningPåFremmedGrund_id (Flerværdisøgning mulig).
bygning_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for bygning_id (Flerværdisøgning mulig).
grund_idReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for grund_id (Flerværdisøgning mulig).
klassifikationskodeReturner resultater med de(n) angivne værdi(er) for klassifikationskode (Flerværdisøgning mulig).
polygonFind tekniske anlæg, hvor koordinatet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkelFind de tekniske anlæg, hvor koordinatet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
xFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
yFind det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
sideAngiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_sideAntal resultater per side. Se Paginering.

Eksempler

Find tekniske anlæg i bygningen med id "e3466e72-ad74-4de6-afbd-be414e1f0189"

https://dawa.aws.dk/bbr/tekniskeanlaeg?bygning_id=e3466e72-ad74-4de6-afbd-be414e1f0189

BBR tekniskanlæg enkeltopslag

Modtag BBR teknisk anlæg

GET https://dawa.aws.dk/bbr/tekniskeanlaeg/{id}

Parametre

NavnBeskrivelse
idId (UUID) på det ønskede objekt.
strukturAngiv om der modtages en flad eller nestet svarstruktur. Mulige værdier: flad, nestet
callbackOutput leveres i JSONP format. Se Dataformater.
formatOutput leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
noformatParameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades

Beskrivelse af BBR tekniskanlæg

API'et returnerer følgende data for BBR tekniskanlæg

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
forretningshændelsestringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsområdestringjaFORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
forretningsprocesstringjaKode for den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version For mulige værdier, se kodelisten.
idstringnejUnik og uforanderlig identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus
kommuneobjectjaKode der identificerer den kommune som bygværkselementet hidhører For mulige værdier, se kodelisten.
registreringsaktørstringjaKode som angiver hvilken aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet
statusstringjaKode for bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus For mulige værdier, se kodelisten.
virkningsaktørstringjaKode for den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet For mulige værdier, se kodelisten.
jordstykkeobjectja
husnummerobjectja
enhedobjectja
ejerlejlighedobjectja
bygningPåFremmedGrundobjectja
bygningobjectja
grundobjectja
tek007AnlægsnummerintegerjaAngiver løbenummer under vurderingsejendommen
tek020KlassifikationstringjaAngiver det tekniske anlægs anvendelse. For mulige værdier, se kodelisten.
tek021FabrikatTypestringjaAngiver det tekniske anlægs fabrikattype.
tek022EksternDatabasestringjaAngivelse af reference til ekstern database.
tek023EksternNøglestringjaAngiver unik teknisk nøgle til det tekniske anlæg.
tek024EtableringsårintegerjaAngiverå år for færdigetablering.
tek025TilOmbygningsårintegerjaAngiver til/ombygningsår for det tekniske anlæg
tek026StørrelsesklasseOlietankstringjaAngiver størrelsesklasse af olietank. For mulige værdier, se kodelisten.
tek027PlaceringstringjaAngivelse af placering af tank, silo, gas- og affaldsbeholder. For mulige værdier, se kodelisten.
tek028SløjfningOlietankstringjaAngiver forhold for sløjfning af olietank. For mulige værdier, se kodelisten.
tek030FabrikationsnummerstringjaTankens fabrikationsnummer.
tek031TypegodkendelsesnummerstringjaAngiver typegodkendelse af tank.
tek032StørrelseintegerjaAngiver tankens størrelse..
tek033TypestringjaAngiver olietantkens type. For mulige værdier, se kodelisten.
tek034IndholdOlietankstringjaAngiver tankens/olietankens Indhold For mulige værdier, se kodelisten.
tek035SløjfningsfristOlietankstringjaAngiver dato for frist for sløjfning af tank.
tek036RumfangintegerjaAngiver rumfang af teknisk anlæg.
tek037ArealintegerjaAngiver det bebyggede areal af teknisk anlæg.
tek038HøjdeintegerjaAngiver det tekniske anlægs højde.
tek039EffektintegerjaAngiver effekt for et energiproducerende teknisk anlæg.
tek040FredningstringjaAngiver eventuel type af fredning der gælder for det teknisk anlæg. For mulige værdier, se kodelisten.
tek042RevisionsdatostringjaAngiver revisionsdato for seneste ændring af geometrioplysninger.
tek045KoordinatsystemstringjaAngiver geografisk koordinatsystem og projektion. For mulige værdier, se kodelisten.
tek067FabrikationsårintegerjaAngiver fabrikationsår for tanke.
tek068MaterialestringjaAngiver det materiale tanken er lavet af. For mulige værdier, se kodelisten.
tek069SupplerendeIndvendigKorrosionsbeskyttelsestringjaAngiver type af senest udførte supplerende invendig korresionsbeskyttelse. For mulige værdier, se kodelisten.
tek070DatoForSenestUdførteSupplerendeIndvendigKorrosionsbeskyttelsestringjaAngiver dato for den senest udførte indvendige korrosionsbeskyttelse.
tek072SløjfningsårintegerjaAngiver årstal for sløjfning af tank.
tek073NavhøjdenumberjaAngiver vindmøllens højde ved navet.
tek074VindmøllenummerintegerjaAngiver den unikke identifikation af vindmøllen.
tek075RotordiameternumberjaAngiver diameteren for rotoren på vindmøllen.
tek076KildeTilKoordinatsætstringjaAngiver kilden til geometrioplysninger. For mulige værdier, se kodelisten.
tek077KvalitetAfKoordinatsætstringjaAngiver kvaliteten af geometrioplysninger. For mulige værdier, se kodelisten.
tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsætstringjaAngiver om det fysiske objekt, koordinatsættet referer til ligger under eller over jorden. For mulige værdier, se kodelisten.
tek101GyldighedsdatostringjaAngiver gyldighedsdato i forbindelse med vurdering.
tek102FabrikatVindmøllestringjaAngiver fabrikat på vindmølle.
tek103FabrikatOliefyrstringjaAngiver fabrikat på oliefyr.
tek104FabrikatSolcelleanlægSolvarmestringjaAngiver fabrikat på solcelleanlæg eller solvarmeanlæg.
tek105OverdækningTankstringjaAngiver om tanken er overdækket.
tek106InspektionsdatoTankstringjaAngiver dato for inspektion af tank.
tek107PlaceringPåSøterritoriestringjaAngiver om teknisk anlæg ligger på søterritorie. For mulige værdier, se kodelisten.
tek109KoordinatobjectjaAngiver det tekniske areals geografiske placering
tek110DriftstatusstringjaListe med koder vedrørende et anlægs driftsstatus For mulige værdier, se kodelisten.
tek111DatoForSenesteInspektionstringja
tek112InspicerendeVirksomhedstringja
tek500NotatlinjerstringjaBeskrivende tekstnotat om særlige forhold for dette BBR-element
hrefstringnejURL til objektet