Om DAWA

Formålet med DAWA er at tilbyde adresseanvendere adgang til data og funktionalitet vedrørende Danmarks Autoritative Adresser, således at adresseanvendere dels fritages for selv at etablere adresseregister og -funktionalitet, dels at kvaliteten af deres anvendelse af adresser højnes.

DAWA rummer data om adresser, adgangsadresser, supplerende bynavne, vejnavne, postnumre samt oversigter over kommuner, retskredse, politikredse, sogne, opstillingskredse og regioner.

Adresser, adgangsadresser og vejnavne opdateres nær realtid fra Danmarks Adresseregister, DAR. Adressernes tilknytning til retskreds, politikreds, sogn, opstillingskreds og region opdateres dagligt fra DAGI. Postnumre stammer fra PostDanmark og opdateres, når de ændres. Jordstykker opdateres dagligt fra Geodatastyrelsens matrikelkort. Adressernes beliggenhed i landzone, byzone og sommerhusområde opdateres dagligt fra PlansystemDK. Vejstykkernes vejmidter opdateres dagligt fra GeoDanmark. Adgangsadressernes højder stammer fra Danmarks Højdemodel. Bebyggelsesdata stammer fra Danske Stednavne.

DAWA er udviklet under Grunddataprogrammet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

DAWA er en del af AWS Suiten version 4.

Support

Udviklings- og driftsspørgsmål, kommentarer, ideer, ønsker, fejlmelding samt anden kommunikation foregår primært viaAWS gruppen på digitaliser.dk.

Du kan endvidere holde dig opdateret om DAWA ved at følge os påTwitter.

Hvis du via mail ønsker at blive informeret om kritiske ændringer af DAWA, som kan påvirke din brug af DAWA, sender du en mail til awssuiten@sdfe.dk med oplysning om din organisation, dit system samt kontaktoplysninger.

Driftsstatus

Du kan følge med i vores overvågning af DAWA på erdawanede.dk.

Vi anvender også Pingdom til at overvåge tilgængeligheden af AWS suitens services.

Servicemål

Oppetid 99%.

DAWA overvåges 24x7. Reaktionstid for håndtering af driftsproblemer fundet ved overvågningen:

PrioritetBeskrivelseMål for påbegyndt fejlfindingMål for løsningstid
CriticalServicen er ikke tilgængelig, eller funktionaliteten er reduceret i et sådan omfang, at basale funktioner ikke er tilgængelige for slutbrugerne.1 time2 timer
MajorVæsentlige funktionerer utilgængelige, eller en større gruppe af slutbrugere har ikke mulighed for at anvende servicen.2 timer3 timer
MinorAnvendelsen af servicen er reduceret, men basale funktioner er ikke påvirket. Et begrænset antal slutbrugere oplever manglende funktionalitet8 timer12 timer
LowMindre fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder, og hvor det er muligt at anvise en midlertidig løsning til at omgå problemet24 timer48 timer

Open source

DAWA er udviklet som Open Source, og kildekoden finder du påGitHub.

Du kan følge udviklingsprocessen påvort kanban board.

Vilkår for brug af DAWA

Generel information

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til Danmarks adresser udbudt gennem Danmarks Adresse Web API (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt,
 • Vilkår

  Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

  Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

  Data indeholder personhenførbare oplysninger. Det påhviler den dataansvarlige modtager af data at sikre, at disse data bliver behandlet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

  Kildeangivelse

  Ved brug af data kan følgende angives: ”Indeholder oplysninger fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.”

  Myndighedens rettigheder og ansvar

  Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

  Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data, og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

  Privatlivspolitik

  Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer, også selv om dette forudsætter kendskab til et personnummer, registreringsnummer eller lignende. Vi kræver ikke, at anvenderne registrer sig for at anvende DAWA. Derfor rummer DAWA ikke oplysninger, som de enkelte anvendere selv giver os. Vi indsamler og lagrer dog oplysninger omkring anvendernes brug af DAWA i form af logoplysninger.

  Oplysninger, som vi indsamler

  Når du anvender DAWA, indsamler og lagrer vi automatisk oplysninger, som DAWA modtager i form af din forespørgsel (request) til DAWA. Disse oplysninger omfatter:

  • Det anvendende it-systems eksterne IP-adresse. F.eks. hvis et website anvender DAWA fra slutbrugerens browser, er det slutbrugerens ip adresse, eller hvis det et website anvender DAWA fra en server, er det serverens ip adresse.
  • Hvilken service, der anvendes. F.eks. http://dawa.aws.dk/adresser.
  • Hvilke query parametre, der anvendes. F.eks. q=rødkildevej 34, 2400.
  • Hvilket land, sprog, browser samt operativ system (fra user agent header)
  • Eventuel kaldende web side (fra referer header)

  Hvordan vi anvender de oplysninger, vi indsamler

  Vi anvender de oplysninger, som indsamles om brugen af DAWA til følgende formål:

  • Vedligehold og forbedring

   Vi bruger dine oplysninger til at sikre, at vores tjenester virker efter hensigten – f.eks. ved at registrere nedbrud eller finde og rette problemer. Og vi bruger dine oplysninger til at foretage forbedringer af vores tjenester.

  • Udvikling af nye tjenester

   Vi bruger oplysningerne, vi indsamler i eksisterende tjenester, til at hjælpe os med at udvikle nye tjenester.

  • Estimering af samfundsmæssig gevinst

   Vi bruger også oplysningerne til at analysere de samfundsøkonomiske gevinster, der er ved at stille DAWA til rådighed.

  Hvor længe opbevarer vi de oplysninger, vi indsamler

  De indsamlede personoplysninger opbevares i 14 måneder.

  Oplysninger, som vi videregiver

  Vi videregiver ikke personoplysninger til myndigheder, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for SDFE, undtagen i disse tilfælde:

  • Til ekstern behandling

   Vi videregiver personoplysninger til vores underdatabehandlere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.

  • Af juridiske årsager

   Vi videregiver personoplysninger til myndigheder, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for SDFE, hvis adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendige for at overholde gældende love og bestemmelser.

  Version

  Den aktuelle version af DAWA er 1.32.25.